Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, pragniemy poinformować, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (Klienta) jest firma Biuro Usług Księgowych Dagmara Szczepanowska, 35-001 Rzeszów, al. Piłsudskiego 32/117, NIP 8133085896, tel. 501 526 104, e-mail: biuro@bukrzeszow.pl.
 2. Firma Biuro Usług Księgowych Dagmara Szczepanowska będzie/ jest procesorem powierzonych mu danych na podstawie umowy powierzenia danych w przypadku danych osobowych pracowników Klienta lub jego partnerów biznesowych występujących w przekazanej dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowo-płacowej.
 3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wykonania i realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  • kontaktu zwrotnego ze strony biura po kontakcie z Państwa strony za pomocą formularza kontaktowego (w celu stworzenia umowy lub w innych celach, wyłącznie uzasadnionych Państwa interesem). (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit f)
  • wykonania obowiązków prawnych administratora (np. wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży, pozostałych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit .c) RODO)
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, tj. marketingu produktów i usług oraz personalizowania oferty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora) (podstawa prawna: art.6. ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Biuro Usług Księgowych Dagmara Szczepanowska nie ujawnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z prowadzoną przez nas działalnością, jak również w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa oraz w celu realizacji Państwa zgłoszeń. Dane mogą być w związku z powyższym udostępniane   m. in. następującym kategoriom odbiorców:
  • Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych,
  • urzędom skarbowym,
  • Poczcie Polskiej.
  • firmom kurierskim,
  • innym organom administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa,
  • partnerom (technicznym, informatycznym, statystycznym) Administratora, z którymi zawarto stosowne umowy o powierzeniu danych osobowych – wyłącznie w celach uzasadnionych interesem Administratora.
 6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą:
  • przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu mogą być przechowywane do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych , jak również do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
  • do momentu wycofania zgody, w przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej wyrażenia na przetwarzanie danych w celach marketingowych) oraz  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy.

W przypadku, gdy podanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi podjęcie czynności, na którą wyrażana jest zgoda.

Podejmujemy wszelkie starania aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych. 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w powyższej Klauzuli Informacyjnej RODO.

W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony dotyczących sposobu administrowania danymi osobowymi  prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@bukrzeszow.pl.

Z poważaniem
Administrator Danych Osobowych 
Dagmara Szczepanowska